Naršyklė nepalaiko JavaScript!

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. rugpjūčio 31 d. pranešimu Nr. 10-(192-11.3)-6626 ,,Dėl atsargumo priemonių taikymo mokyklose siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio vaikų sveikatai naudojant mobiliuosius telefonus“, Mažeikių ,,Jievaro“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V1-63 ,,Dėl Mažeikių ,,Jievaro“ pagrindinės mokyklos mokinio elgesio taisyklių patvirtinimo“ 2.5. punktu ir Mokyklos mokytojų tarybos posėdžio 2021 m. vasario 4 d. protokolu Nr. M3-1.

2. Šiomis taisyklėmis siekiama:

2.1. sumažinti žalos vaikų sveikatai riziką, irzlumą, atsirandantį vaikus atitraukus nuo mobiliųjų įrenginių, negebėjimą koncentruoti dėmesio;

2.2. apsaugoti vaikus nuo pavojingo turinio internete, patyčių mokinių ir mokyklos darbuotojų atžvilgiu;

2.3. vykdyti priklausomybės nuo mobiliųjų įrenginių prevenciją;

2.4. užkrinti mokyklos vidinę tvarką.

 

II SKYRIUS

BENDROSIOS NAUDOJIMO (SI) MOBILIUOJU TELEFONU TAISYKLĖS

 

3. Klasių vadovai rekomenduoja tėvams susitarti su savo vaikais dėl mobiliųjų telefonų nesinešimo į mokyklą.

4. Mokytojai pamokų metu telefonais gali naudotis atsakingai ir tik būtinais atvejais.

5. Mokykla neatsako už mobiliųjų telefonų, ausinukų saugojimą. Už tai atsakingi patys tų daiktų turėtojai ir jų tėvai.

 

III SKYRIUS

MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS MOKINIAMS

 

6. Mokiniams, atsinešusiems mobiliuosius telefonus į mokyklą, privaloma laikytis šių taisyklių:

6.1. draudžiama mobiliuoju telefonu mokyklos teritorijoje filmuoti ir fotografuoti;

6.2. draudžiama mobiliuoju telefonu mokykloje naudotis:

6.2.1. pradinių klasių mokiniams - pamokų, pertraukų ir renginių metu;

6.2.2. 5-6 klasių mokiniams - pamokų ir renginių metu;

6.2.3. 7-8 klasių mokiniams - pamokų ir renginių metu;

6.2.4. 9-10 klasių ir socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokiniams, leidus dalyko mokytojui, mobilus telefonas per pamokas gali būti naudojamas tik mokymosi tikslams. Renginių metų naudotis telefonu draudžiama;

6.2.5. popamokinėje veikloje naudotis mobiliuoju telefonu galima tik gavus auklėtojo leidimą.

7. Prasidėjus pamokai, mokinys, atsinešęs telefoną į mokyklą, privalo išjungti garsą ir padėti telefoną į telefonų laikymui skirtą dėžutę. Ant suolo telefoną laikyti draudžiama.

8. Esant reikalui ir mokytojui leidus, mokinys gali paskambinti tėvams arba artimiesiems.

9. Jei mokiniai nesilaiko naudojimosi mobiliaisiais telefonais taisyklių:

9.1. pirmą kartą mokinys yra įspėjamas;

9.2. jei mokinys antrą kartą pažeidžia taisykles, mokytojas turi teisę paimti telefoną ir atiduoti jį klasės vadovui arba socialiniam pedagogui. Pasibaigus visoms pamokoms telefonas yra grąžinamas;

9.3. jei mokinys atsisako atiduoti ugdymo metu naudojamą telefoną, problemos sprendimui mokytojas gali kviestis socialinį pedagogą ar mokyklos administracijos darbuotoją. Fiksuojamas drausmės pažeidimo faktas, informuojami tėvai;

9.4. jei mokinys tris kartus pažeidžia naudojimo (si) mobiliaisiais telefonais taisykles, jo elgesys, pasikvietus tėvus, svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Naudojimosi mobiliaisiais telefonais mokykloje taisyklės paviešinamos mokyklos internetinėje svetainėje.

11. Su mobiliųjų telefonų naudojimo (si) taisyklėmis klasių vadovai supažindina mokinius ir jų tėvus.

_______________________