Naršyklė nepalaiko JavaScript!

mokykla apie 1960 metus

 

            

2011 metais mokykla šventė 50-ties metų įkūrimo jubiliejų. Keletas šventės, vykusios gegužės 14 d., akimirkų, užfiksuotų fotografo

 

 

Mažeikių specialioji mokykla (tada Mokykla-internatasmokiniams duris atvėrė 1961 m. vasario  2 d. Buvo sukomplektuotos I–VIII klasės su 222 mokiniaisdirbo 13 pedagogų. Į mokykląinternatą buvo priimami našlaičiai ir  toliau nuo miesto gyvenantys vaikai.

           Pirmasis mokyklos direktorius Vaclovas Sakavičius, paskirtas dar 1960 m. lapkričio 14 d., priima į darbą  techninio personalo ir pedagogų kolektyvą. Pirmaisiais direktoriaus įsakymais paskiriami: direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vytautas Valatkevičius, buhalteris Vytautas Radžius, sandėlininkas Zenonas  Kesminas. Pirmieji mokytojai šioje mokykloje buvo: Ona ir Romas Žukai, Teresė ir Antanas Šiuipiai, Ona ir Vaclovas Sakavičiai, Genovaitė Moleškienė, Augustinas Liaugminas, Stasė Karečkienė, Vilchelmina Radžienė, Janina Meliukštienė, Elvyra Motūzienė, Valerija Juozapavičienė, Juozefa Reivytienė ir kt. Pedagogams ima vadovauti mokymo dalies vedėja Kazimiera Jundulaitė ir vyrauklėtojai Danutė Kiaušaitė (Grigaliūnienė) ir Juozas Nagius. Toliau pildosi pedagogų kolektyvas, sukomplektuojama vis daugiau mokinių klasių. 1963–1964 m.m. mokykla turėjo visas 11 klasių, kuriose mokėsi 345 mokiniai. 1964 m. išleista pirmoji abiturientų laida (24 auklėtiniai). 1965 m. Regina Garbenytė mokyklą baigė sidabro medaliu, o 1966 m. Jonui Tamulioniui (dabar žymus kompozitorius) buvo įteiktas aukso medalis. Iš I-os abiturientų laidos net 16 abiturientų baigė įvairias aukštąsias mokyklas. Šioje mokykloje taip pat mokėsi  dailininkas Adulis Medžiūnas, lakūnas Antanas Narbutas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Aleksas Bružas, medikė Genė Brazdauskaitė ir kt.  Iš viso buvo išleista 18 abiturientų laidų (iki 1981 m.).

         Nuo 1972 m. iki 1994 m. mokyklai vadovauja Juozefa Reivytienė. Mokymo dalies vedėja paskiriama Stefa Tomkevičienė, vėliau Birutė Rimkienė, o auklėtojams vadovauja Ona Sakavičienė ir Valerija Juozapavičienė, vėliau Valentinas Semčenko. Vadovaujant Juozefai Reivytienei užmezgami ryšiai ir aktyviai bendradarbiaujama su Latvijos ir Estijos mokyklomis – internatais. Suburiamas stiprus tautinių šokių kolektyvas, vadovaujamas Eugenijos Dargienės, kuris dalyvauja respublikinėje dainų šventėje. Sportininkai mokyklos garbę  sėkmingai gina įvairiose varžybose.

           Nuo 1981 m. rugsėjo 1-osios  mokykla keičia savo statusą – tampa  aštuonmete  ir pervadinama į Mažeikių pagalbinę mokyklą – internatą. 1981-1982 m.m. 1-5 specialiosiose klasėse mokosi 112 mokinių ir 5-8 bendrojo lavinimo mokyklos klasėse 113 mokinių. Vėliau čia mokosi tik specialiųjų poreikių turintys vaikai. Mokykloje aktyviai vykdoma popamokinė veikla. Veikia net 18 būrelių; daugiausia meno saviveiklos bei darbinio profilio.  1991 m. buvo įkurtos pirmosios lavinimo klasės vidutinio intelekto sutrikimo vaikams.

           Nuo 1994 m. mokyklai vadovauja direktorius Valentinas Semčenko. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui paskiriama Edita Buračienė, o auklėtojams ima vadovauti Danutė Komovienė. Mokykla dalyvauja projektinėje veikloje: įvykdytas projektas „Mažeikių specialiosios mokyklos renovacija, siekiant efektyvinti šiluminės energijos suvartojimą“. Pagal valstybinę investicijos programą mokykloje įrengtas liftas neįgaliesiems, pakeisti langai.

            Nuo 1993 m. mokykla pavadinama Mažeikių specialiąja internatine mokykla. 1997-06-18 pasikeičia steigėjas. Juo tampa Telšių apskrities viršininko administracija, o nuo 2005-10-11 mokykla pervadinama į Mažeikių specialiąją mokyklą. Nuo 2010 m. liepos 1 d. steigėju vėl tampa Mažeikių rajono savivaldybė. Dabar mokykloje mokosi 108 mokiniai.

              Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. tapo Mažeikių „Jievaro" pagrindinė mokykla.