Naršyklė nepalaiko JavaScript!

Mokyklos vizija

Pagrindinė mokykla vaikams su intelekto sutrikimais ir kompleksine negalia tenkina visuomenės poreikį – ugdyti kiekvieną vaiką.

 • Mokykla, gebanti išugdyti dorą, pasiruošusią integracijai į visuomenę asmenybę.
 • Maksimalus mokyklos aplinkos pritaikymas vaikams su negalia.
 • Kiekvieno vaiko, kaip vertybės, pripažinimas, dvasinis jo turtinimas, vaiko asmenybės formavimas.
 • Humanistinės ugdymo sistemos kūrimas.
 • Sutartinai ir atsakingai  dirbanti bendruomenė.
 • Pamokinės ir nepamokinės veiklos siejimas. 

Mokyklos misija

 •   Vaikų, turinčių intelekto sutrikimų ir kompleksinę raidos negalę, ugdymas, globa ir rengimas socialinei integracijai į visuomenę.

 Uždaviniai:

 • efektyvinti pedagoginės-psichologinės-socialinės  pagalbos mokiniui teikimą;
 • didinti pamokos veiksmingumą;
 • plėtoti profesinio orientavimo paslaugas;
 • tobulinti vertinimą;
 • gilinti ugdymo turinio individualizavimą ir diferencijavimą;
 • padidinti aktyviųjų ugdymo metodų ir inovatyvių mokymo priemonių panaudojimo efektyvumą ugdymo procese;
 • gerinti sąlygas gabesniųjų mokinių poreikiams tenkinti;
 • skatinti mokinių ir mokytojų tarpusavio sąveiką bei dialogą mokant ir mokantis;
 • tobulinti mokytojų kompetencijas, reikalingas pažangesnei mokymo ir mokymosi aplinkai sukurti;
 • tikslingiau plėtoti IKT bazės panaudojimą.
 • tobulinti ugdymo proceso organizavimo valdymą.
 • plačiau panaudoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės informavimo apie mokyklą formas.
 • plėtoti esamas ir įdiegti naujas papildomas paslaugas;
 • palaikyti ir plėtoti mokyklos bendruomenės narius siejančias projektinės veiklos tradicijas;
 • didinti mokinių saugumo jausmą;
 • skatinti keitimosi informacija apie procesus bendruomenėje.