Naršyklė nepalaiko JavaScript!

 

 

MAŽEIKIŲ „JIEVARO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

 

 

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokiniai laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, mokyklos nuostatų ir mokinio elgesio taisyklių. Šios taisyklės nustato mokinių elgesį prieš pamokas, pamokų ir pertraukų metu, bendrąsias taisykles dėl narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio vartojimo, rūkymo bei skatinimo ir poveikio priemones, pažeidus mokinio elgesio taisykles. 

 

II skyrius

MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

2.1. Mokinys turi teisę:

2.1.1. į nemokamą mokymąsi mokykloje;

2.1.2. nustatyta tvarka naudotis mokyklos vadovėliais, biblioteka;

2.1.3. dalyvauti svarstant mokinių ugdymo organizavimo klausimus;

2.1.4. gauti mokyklos kaupiamą informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jo elgesys;

2.1.5. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;

2.1.6. gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;

2.1.7. gauti psichologinę, socialinę pedagoginę ir sveikatos priežiūros pagalbą;

2.1.8. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

2.1. 9. mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;

2.1.10. dalyvauti mokymo įstaigos savivaldos veikloje, įvairiuose popamokiniuose renginiuose, projektinėje veikloje pagal savo poreikius ir pomėgius;

2.1.11. būti supažindintas su saugos reikalavimais bei mokymo įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis;

2.1.12. būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas;

2.1.13. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

2.2. Mokinys privalo:

2.2.1. stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius;

2.2.2. punktualiai lankyti visas pamokas, pasirinktus neformaliojo švietimo užsiėmimus;

2.2.3. neatvykus į mokyklą/pamoką, pateikti pateisinamąjį dokumentą;

2.2.4. į mokyklą atsinešti tik mokymuisi reikalingas priemones;

2.2.5. pamokų bei kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos/renginio rimties, reaguoti į mokytojo ir mokyklos personalo pastabas;

2.2.6. kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą ir pateikti sveikatos pažymą mokyklai; susirgus ar susižeidus kreiptis į mokyklos bendrosios praktikos slaugytoją ar mokytoją;

2.2.7. ateiti į mokyklą švariai, tvarkingai apsirengus. Sportinę aprangą ir avalynę naudoti tik kūno kultūros pamokose;

2.2.8. prisižiūrėti savo asmeninius daiktus, nesinešti į mokyklą labai vertingų daiktų ir nedalinti jų kitiems;

2.2.9. laikytis švaros bei tvarkos visoje mokyklos teritorijoje;

2.2.10. tausoti mokyklos inventorių, knygas, kitą bendro naudojimo turtą;

2.2.11. laikytis saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;

2.2.12. sąžiningai atlikti budinčiojo pareigas, informuoti apie pastebėtus pažeidimus pedagogus, mokyklos darbuotojus;

2.2.13. valgykloje prieš valgį plauti rankas, valgyti kultūringai, netrukdyti kitiems, pavalgius nunešti indus į indų plovyklą;

2.2.14. pagarbiai bendrauti su bendramoksliais, mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais;

2.2.15. informuoti auklėtojus, mokytojus, administraciją apie rengiamus ir/ar vykdomus nusikaltimus ir kitą draudžiamą veiklą;

2.2.16. viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo mokyklai;

2.2.17. mokyklos renginiuose gali dalyvauti mokinių tėveliai, šeimos nariai.

 

III SKYRIUS

MOKYMO ĮSTAIGOJE IR JOS TERITORIJOJE MOKINIUI DRAUDŽIAMA

 

Mokiniui draudžiama:

3.1. be mokytojo leidimo išeiti iš pamokos;

3.2. pamokų ir pertraukų metu pasišalinti iš mokyklos be priežasties; 

3.3. rūkyti ir turėti cigaretes, elektronines cigaretes, alkoholį, energetinius gėrimus, narkotikus ir kitas psichoaktyviąsias medžiagas;

2.4. įsinešti į mokyklą daiktus, keliančius pavojų sveikatai ir gyvybei (degtukus, žiebtuvėlius, dujų balionėlius, peilius, kastetus, adatėles, pirotechnines, sprogstamąsias) medžiagas;

2.5. per pamokas naudotis mobiliaisiais telefonais, MP3 grotuvais, ausinukais. Nesilaikant šio reikalavimo, telefonai bus paimami ir grąžinami tik tėvams (globėjams, rūpintojams). Užsiėmimų metu telefonų garsinis signalas turi būti išjungtas;

2.6. pamokų metu kramtyti kramtomąją gumą, valgyti;

2.7. pertraukų metu trukdyti kitiems ilsėtis, stumdytis, bėgioti koridoriais, šūkauti;

2.8. tyčiotis iš kitų: naudoti fizinį, psichologinį smurtą, vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti kitus, reikalauti pinigų ar daiktų;

2.9. filmuoti, fotografuoti, naudoti diktofoną mokykloje ir jos teritorijoje be administracijos ar klasės auklėtojo leidimo;

2.10. be mokytojo/auklėtojo leidimo į kompiuterį įdiegti arba panaikinti bet kokią programą;

2.11. gadinti ar pasisavinti mokyklos turtą;

2.12. kviesti pašalinius asmenis, nesimokančius ar nedirbančius mokykloje į mokyklos renginius bei mokyklos patalpas be klasės auklėtojo ar mokyklos administracijos leidimo.

 

IV SKYRIUS

PASKATINIMAI IR DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

 

4. Paskatinimai:

- pagyrimai, viešos padėkos;

- padėkos raštai už aktyvų dalyvavimą renginiuose bei gerą mokymąsi;

- apdovanojimas atminimo dovanomis;

- bilietai į įvairius renginius mokiniams;

- ekskursijos Lietuvoje aktyviausiems ir geriausiai besielgiantiems mokiniams;

5. Nuobaudos. Pažeidus Mokinio elgesio taisykles, taikomos poveikio priemonės netinkamai besielgiantiems mokiniams:

-  klasės vadovo, auklėtojo įspėjimas žodžiu ar raštu;

- informacinis raštas tėvams (globėjams, rūpintojams) apie netinkamą elgesį;

- tėvų (globėjų, rūpintojų) iškvietimas į mokyklą.

6. Už sistemingus Mokinio elgesio taisyklių pažeidimus mokinys gali būti svarstomas vaiko gerovės komisijos posėdyje, mokytojų taryboje, mokyklos taryboje, įrašomas į rizikos grupės mokinių, su kuriais dirbamas prevencinis darbas, sąrašą.

7. Direktoriaus įsakymu skiriamos drausminės nuobaudos: pastaba, papeikimas.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

8. Už mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus suolus, suplėšytas ar pamestas knygas ir pan.) atsako mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai).

9. Mokyklos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) iki nurodyto termino sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar apmokėti remonto išlaidas pagal pateiktus dokumentus.

10. Už nepilnamečių iki keturiolikos metų padarytus pažeidimus atsako jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

                                                                                                        VI SKYRIUS

                                                                       UGDYMO PROCESO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI

 

11. Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokykloje maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

12. Teikiama informacija mokiniams, jų tėvams (globėjams):

                       12.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.)

12.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;

12.3. apie draudimą į mokyklą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau) ar, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

13.Vykdomas mokinių sveikatos būklės stebėjimas:

13.4. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau)  ar, kurie turi ūmių viršutinių takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys ir pan.) nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.

14. Draudžiama į mokyklą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija izoliacijos laikotarpiu.

15. Mokykloje sudaromos tinkamos sąlygos mokinių higienai. Sudaroma galimybė rankų dezinfekcijai.    

 

______________________

 

Mažeikių „Jievaro“ pagrindinės mokyklos

nuobaudų kopėtėlės

 

Aukščiausia pakopa

Kreipimasis į savivaldybės Vaiko gerovės komisiją dėl minimalios arba vidutinės vaiko priežiūros priemonių skyrimo.

Mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje, dalyvaujant tėvams (globėjams). Pagal poreikį gali būti kviečiami kitų institucijų atstovai (nepilnamečių reikalų pareigūnas, vaiko teisių apsaugos atstovas, socialinių paslaugų tarnybos atstovas, gydytojas ir kiti.

Po 3 nusižengimų mokinys rašo pasiaiškinimą ir kviečiamas pokalbio su pagalbos mokiniui specialistais. Sudaromas konkrečių veiksmų planas, numatomos tolimesnės poveikio priemonės. Tėvai informuojami raštu.

Tėvų (globėjų) kvietimas pokalbio, dalyvaujant mokiniui, pagalbos mokiniui specialistui, klasės vadovui, administracijos atstovui. 

Raštiškas mokyklos administracijos nuobaudos skyrimas už netinkamą elgesį.

Tėvams neatvykus, lankomasi jų namuose.

Trumpas korekcinis pokalbis mokytojų kambaryje, direktoriaus kabinete, raštinėje, socialinės pedagogės kabinete, klasėje. Mokinys įrašomas į netinkamo elgesio registracijos lapą. Apie įvykį informuojamas klasės vadovas, mokinio tėvai (globėjai). Mokinys įspėjamas, kad bus stebimas.

Žemiausia pakopa 

Įspėjimas žodžiu, kurį vykdo asmuo, stebėjęs netinkamą elgesį.

____________________